Harmonie St. Antonius

3 maart 1928 is de officiële datum dat harmonie “St. Antonius” werd opgericht. Bij de oprichting waren de volgende personen nauw betrokken: Pastoor Smit, J.W. Koenders, B. Finkenflügel en “Meester Kobus” uit Sinderen.
Pastoor Smit vond het de hoogste tijd dat Breedenbroek een eigen korps kreeg, hij was dan ook de initiatiefnemer en de bedenker van de naam “St. Antonius”. J.W. Koenders werd tot voorzitter benoemd en hanteerde de voorzittershamer 31 jaar. B. Finkenflügel werd secretaris-penningmeester. Dankzij een flinke financiële bijdrage van Meester Kobus uit Sinderen kon fanfare “St. Antonius” worden opgericht.

Destijds werd gerepeteerd in een zaaltje van Café Koenders dat belangeloos door de eigenaar ter beschikking werd gesteld. Later werd er tussen de kerk en de pastorie een vleugel gebouwd en werd de bovenste verdieping ervan in gebruik genomen door de muziekvereniging. Ook andere verenigingen maakten in het begin gebruik van deze ruimte. Nu wordt het alleen nog maar gebruikt door “St. Antonius” en “De Optimisten”.

Vanaf 1934 is de vereniging in het register van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen ingeschreven als lid. Men werd destijds in de vierde afdeling ingedeeld. Langzaam maar zeker werd de muzikale ladder bestegen en kwam men in 1949 uit in de eerste afdeling. Vervolgens besloot men om over te stappen naar de R.K. Federatie van muziekgezelschappen (FKM) waardoor men weer onderaan moest beginnen in de vierde afdeling. Ook onder het vaandel van deze bond ging het crescendo met de vereniging en behaalde men in 1967 in Beek een eerste prijs met lof en promotie naar de eerste afdeling. Een belangrijk hoogtepunt van de muziekvereniging was een eervolle vijfde plaats tijdens de finale van het KRO’s Muziekfeest in 1970-1971 in het Turfschip in Breda. Het orkest stond toen onder leiding van de dirigent Willy Maatman. Dit optreden werd uitgezonden op radio en televisie. In 1984 plaatste de harmonie zich o.l.v. dhr Wim Schutter voor de finale van de “Radio Oost Harmonie Trofee”. Deze werd gehouden op 13 oktober in de Hanzehof in Zutphen. Deze finale werd ook uitgezonden op de radio. Op 8 november 1992 kwam St. Antonius voor het eerst uit in de ereafdeling. Dit was in Almelo. Sindsdien is men niet meer gedegradeerd en heeft de vereniging bij elke deelname aan een concours alleen maar eerste prijzen behaald.

Tijdens het bestaan van de club zijn er diverse jubileumacties gehouden die het nodige geld opbrachten voor nieuwe uniformen en instrumenten. Dankzij de actie “Klank voor Dank” in 1978 (50 jarig bestaan) kon de vereniging nieuwe muziekinstrumenten aanschaffen en werd de overstap gemaakt van fanfare naar harmonie. Op 18 oktober 1981 gaf men als harmonieorkest het eerste concert in zaal Koenders. In 1988 werd er weer een actie gehouden en wel “Voor Wie? De Harmonie!”. Tijdens het jubileumweekend kreeg het actiecomité het voor elkaar om fl. 34.602,- in te zamelen. Hiervan werden de nieuwe uniformen bekostigd.

Bestuur:

Voorzitter:
Harm-Jan Wieskamp
Secretaris:
Sien te Grotenhuis
Penningmeester:
Hugo Reusen
Pr. Hendriklaan 17, 7081 ED Gendringen
Tel: 0315-681746
Rekeningnummer Harmonie St Antonius: NL09RABO0310456444
Overige bestuursleden:
Ignat Fisser
Francis Vogelpoel
Jeugdcoördinator:
Gaby Veerbeek-Lubbers
jeugd@sint-antonius.nl

Email:
info@sint-antonius.nl of gebruik het contactformulier op de website

Privacy Policy

Harmonie St. Antonius hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St. Antonius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als harmonie St. Antonius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Harmonie St. Antonius

Prins Hendriklaan 17

7081 ED Gendringen
info@sint-antonius.nl

Verwerking van persoonsgegevens voor leden

Uw persoonsgegevens worden door harmonie St. Antonius verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;

 • lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer:

Harmonie St. Antonius bewaart de gegevens voor de duur van het lidmaatschap

Verwerking van persoonsgegevens voor donateurs en sponsoren

Uw persoonsgegevens worden door harmonie St. Antonius verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;

 • uitvoeren van donateursovereenkomst.

 • uitvoeren van sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer:

Harmonie St. Antonius bewaart de gegevens voor de duur van het donateurschap/sponsorschap.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Harmonie St. Antonius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Harmonie St. Antonius van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

VRAGEN

Mocht u nog vragen hebben over onze privacy policy neem dan contact met ons op.

Lid worden?

Heb je zin om muziek te maken in een veelzijdig harmonie-orkest? Wij zijn onder andere op zoek naar een hoornist(e) en een trombonist(e), maar ook andere instrumenten zijn welkom. Kom vrijblijvend langs op één van de repetities of neem contact op met Harm-Jan Wieskamp: 06-12204609.

Sponsoren

Share This